Đặc sản Tây Nguyên

Khô cá thòi lòi

370.000₫
Khô cá lóc

280.000₫
Khô cá kèo

330.000₫
Khô cá cơm

200.000₫
Khô cá chạch

200.000₫
Khô cá đuối

320.000₫
Khô cá khoai

200.000₫
Khô cá trê

280.000₫
Khô cá mối

220.000₫